ถาม-ตอบ (Q&A)
เรียนคุณครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม จาก มหาวิทยาลัยรังสิต
โพสโดย
Auriporn
auriporn.nappet@gmail.com

เรื่อง                  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถาม
 
เรียน                  คุณครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
 
เนื่องด้วยดิฉัน นางสาวอุไรพร  แนบเพ็ชร  นักศึกษา รหัส 5105997  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังทำวิจัยเรื่อง การสำรวจความต้องการของข้าราชการครูและผู้ปกครองของโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาเว็บแบบทดสอบออนไลน์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาปริญญานิพนธ์ (ITE496 )โดยมีอาจารย์ปรัชญา  ฟูสิริพงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท รพีพิศาลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่างข้าราชการครูและผู้ปกครองของโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาเว็บแบบทอสอบออนไลน์
 
ทขอความกรุณาท่านเข้าไปทำแบบสอบถามที่ http://www.surveycan.com/survey101481
 
 เนื่องจากท่านเป็นกลุ่มประชากรเป้าหมายในงานวิจัยนี้   ดิฉันจึงใคร่ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามที่แนบมานี้ด้วย 
 
งานวิจัยนี้จะสำเร็จลงไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากท่าน  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านให้มาจะเป็นความลับและจะใช้เฉพาะงานวิจัยนี้เท่านั้น 
 
ขอรับรองว่างานวิจัยนี้นักศึกษาทำเพื่อประกอบการเรียนการสอนในวิชา ITE313/ ITE361 จริง   ข้อมูลที่ท่านให้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในวิชาดังกล่าว 
อาจารย์ปรัชญา  ฟูสิริพงษ์ / ที่ปรึกษาโครงการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกวิท รพีพิศาล / ที่ปรึกษาโครงการ
 
 ขอแสดงความนับถือ
นางสาวอุไรพร แนบเพ็ชร)
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
โพสโดย : Auriporn
IP : 124.122.61.106
โพสเมื่อวันที่ : 03 เม.ย. 2555,15:43 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
togclud7
tongclud7@hotmail.com
โพสโดย : togclud7
IP : 27.116.60.130
โพสเมื่อวันที่ : 08 ก.ค. 2556,22:34 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
togclud7
tongclud7@hotmail.com
โพสโดย : togclud7
IP : 27.116.60.130
โพสเมื่อวันที่ : 08 ก.ค. 2556,22:33 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :