ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุไรพร จันสุข
ครู คศ.1

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย