ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารบุคคล

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย