ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครู คศ.1

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย

นายงนิติญา จันทร์ตรี
ครูผู้ช่วย