กลุ่มงานบริหารบุคคล

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายงนิติญา จันทร์ตรี
ครูผู้ช่วย

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1