ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอุไรพร จันสุข
ครู คศ.1

นางนัยรัตน์ สืบสุนทรธัญรัฐ
โครงการครูดีแห่งแผ่นดิน