กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1