กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุธาสินี สุตะลัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายณัฐวุฒิ เขียวโสภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6