ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครู คศ.1