ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์
มารยาทดี  มีมนุษยสัมพันธ์