ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอุไรพร จันสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ