ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางดรุณี มีสอาด
ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ
หัวหน้าลูกจ้างชั่วคราว

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2 และ 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวขนิษฐา ภักดี
ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวรจนา โพธิ์รส
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0