ลูกจ้างชั่วคราว

นางดรุณี มีสอาด
ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ
หัวหน้าลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวขนิษฐา ภักดี
ครูพี่เลี้ยงการศึกษาพิเศษ

นางจำเรียงรัตน์ ถ้วยทอง
ลูกจ้างชั่วคราว