ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1

นางนิติญา จันทร์ตรี
ครูผู้ช่วย