ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2

นางสาวชนนิกานต์ สงวนไพบูลย์
ครู คศ.1

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1

นางนิติญา จันทร์ตรี
ครูผู้ช่วย