กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ปฐมวัย

นางสาวสุธาสินี สุตะลัย
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวุฒิ เขียวโสภา
ครูผู้ช่วย