กลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
หัวหน้าวิชาการ (ประถมต้น)

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ปฐมวัย

นางนิติญา จันทร์ตรี
การศึกษาพิเศษ