ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ
พี่เลี้ยงอนุบาล 2 และ อนุบาล 3

นางสาวรจนา โพธิ์รส
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1