ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ
พี่เลี้ยงอนุบาล 2 และ อนุบาล 3

นางสาวรจนา โพธิ์รส
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1