ปฐมวัย

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2

นางสาวรจนา โพธิ์รส
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1

นางสาวศศิธร กัญญาคำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางจำเรียงรัตน์ ถ้วยทอง
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 3