ปฐมวัย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวรัตนา ใจเร็ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางจำเรียงรัตน์ ถ้วยทอง
ครูพี่เลี้ยง