ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2 และ อนุบาล 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวรจนา โพธิ์รส
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1