ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ
พี่เลี้ยงอนุบาล 2 และ อนุบาล 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวรจนา โพธิ์รส
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0