ทำเนียบคณะครู

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายต่อยศ นาคะนาท
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายณัฐพล ยินดี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนิติญา จันทร์ตรี
การศึกษาพิเศษ

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
การศึกษาปฐมวัย

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
หัวหน้าวิชาการ (ประถมปลาย)

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
หัวหน้าวิชาการ (ประถมต้น)

นางหทัยชนก ปราณีธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ

นางสาวศศิธร กัญญาคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมงคล เกตุรามฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ

นายมาโนช ต๋าอ่อน
ลูกจ้างประจำ

นางจันดา ศรีเลิศ
ลูกจ้างประจำ

นางจันสี จันทรังษี
ลูกจ้างประจำ

นางดรุณี มีสอาด
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวขนิษฐา ภักดั
ลูกจ้างชั่วคราว

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวรจนา โพธิ์รส

นางจำเรียงรัตน์ ถ้วยทอง
ลูกจ้างชั่วคราว