ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบคณะครู

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครู คศ.1

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1

นางนิติญา จันทร์ตรี
ครูผู้ช่วย

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครู คศ.1

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ

นางสาวศศิธร กัญญาคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายมงคล เกตุรามฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ

นายมาโนช ต๋าอ่อน
ลูกจ้างประจำ

นางจันดา ศรีเลิศ
ลูกจ้างประจำ

นางจันสี จันทรังษี
ลูกจ้างประจำ

นางดรุณี มีสอาด
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวขนิษฐา ภักดั
ลูกจ้างชั่วคราว

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวรจนา โพธิ์รส