ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางกานต์กัน แก้วพรายตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นายต่อยศ นาคะนาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายณัฐพล ยินดี
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวนิติญา ภูครองหิน
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ