ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกานต์กัน แก้วพรายตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายต่อยศ นาคะนาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐพล ยินดี
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวอุไรพร จันสุข
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางนิติญา จันทร์ตรี
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ