ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ภารดี ผางสง่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกานต์กัน แก้วพรายตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายต่อยศ นาคะนาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายณัฐพล ยินดี
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์
หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ