ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกานต์กัน แก้วพรายตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นายต่อยศ นาคะนาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐพล ยินดี
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางธนพร บุญประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิติญา จันทร์ตรี
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ