ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกานต์กัน แก้วพรายตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายต่อยศ นาคะนาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายณัฐพล ยินดี
หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวนิติญา ภูครองหิน
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวอุไรพร จันสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0