ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกกมล เลิศลิมปิยะรัตน์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ