ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายต่อยศ นาคะนาท
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย