กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางหทัยชนก ปราณีธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2