ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย