ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครู คศ.1

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1