ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครู คศ.1

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1