กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1

นางหทัยชนก ปราณีธรรม
ครู คศ.1