ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2

นางสาวอุไรพร จันสุข
ครู คศ.1

นายรัฐพล ยินดี
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1