ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารหลักสูตร

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
ครูผู้ช่วย