ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารหลักสูตร

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2

นางสาวชนนิกานต์ สงวนไพบูลย์
ครู คศ.1

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
ครูผู้ช่วย