งานบริหารหลักสูตร

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1
หัวหน้างานบริหารหลักสูตร

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
ครูผู้ช่วย