ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจรูญ จันทรเครือ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัฒน์ ภาสบุตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพินท์ องค์ศรีกูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502 - 2507
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารี สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508 - 2515
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงตา จันทรรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุร สกุลกิม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ เจริญพักตร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2534
ชื่อ-นามสกุล : นายชลอ มงคลการุณย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเริง จันทร์โอกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายเจิด มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชรรัตน์ หิรัญชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545 - 2549
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยโท ชวลิต วิชาดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางรำเพย ธรรมพัฒนจิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลอนงค์ อินทุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2557
ชื่อ-นามสกุล : นางภารดี ผางสง่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุปราณี อุปรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-2564