ลูกจ้างประจำ

นายมงคล เกตูรามฤทธิ์
ช่างสีชั้น 3 (พนักงานบริการ)

นายมาโนช ต๋าอ่อน
ช่างไม้ ชั้น 3 พนักงานบริการ (เอกสารทั่วไป)

นางจันสี จันทรังษี
ช่างสี ชั้น 3 พนักงานบริการทั่วไป

นางจันดา บุญเลิศ
ช่างสี ชั้น 3 แม่ครัว (ประกอบอาหาร)