ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานทะเบียนนักเรียนและวัดประเมินผล

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและวัดประเมินผล

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0