กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจุฑามาศ คำมั่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1