ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0