ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชนนิกานต์ สงวนไพบูลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
ครูผู้ช่วย