คณะผู้บริหาร

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0808080551
อีเมล์ : kankankaewprayta@gmail.com

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายต่อยศ นาคะนาท
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นายณัฐพล ยินดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวธัญญารัตน์ ดวงจิตต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ(ช่วงต้น)

นางนิติญา จันทร์ตรี
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ(ช่วงปลาย)