ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย