ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1

นางนิติญา จันทร์ตรี
ครูผู้ช่วย