วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

โรงเรียนวัดชนะสงครามจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้
คู่คุณธรรม สู่ระดับคุณภาพสากลบนพื้นฐานหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง