งานธุรการ

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1
หัวหน้างานธุรการ

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ

นางสาวศศิธร กัญญาคำ
พนักงานราชการ