ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานธุรการ

นางปาณิสรา เดมขุนทด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ

นายมงคล เกตุรามฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ

นางจันดา บุญเลิศ
ลูกจ้างประจำ