ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ

นางสาวศศิธร กัญญาคำ

นายเอกกมล เลิศลิมปิยะรัตน์
ครูอัตราจ้าง

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย