ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุปราณี อุปรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ

นางสาวศศิธร กัญญาคำ

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1