กลุ่มบริหารทั่วไป

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณัฐพล ยินดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ

นางสาวศศิธร กัญญาคำ