ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

 

 

โรงเรียนวัดชนะสงคราม

1. ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดชนะสงครามก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ..2441 เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญอาศัยศาลาการเปรียญ 1 หลังและศาลารายรอบพระอุโบสถอีก 2 หลังเป็นสถานที่เรียน เดือนพฤษภาคม 2476 โอนเป็นโรงเรียนประชาบาล เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1 – .4 .. 2497 เปิดสอนถึงชั้นมัธยมวิสามัญและสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 1 หลัง เดือนพฤศจิกายน 2498 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์จังหวัดพระนครขึ้นและขอใช้ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นที่ตั้งหน่วยศึกษานิเทศก์

.. 2499 โรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัดพระนครและในเดือนธันวาคมปีเดียวกันได้จัดให้มีชั้นพิเศษสำหรับเด็กเรียนช้า 1 ห้องเรียน

.. 2500 สร้างอาคารเรียนแบบ 004 เพิ่มขึ้นอีก 1 หลังพร้อมเรือนคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

7 มิถุนายน 2500 โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนปรับปรุงของกรุงเทพฯ ธนบุรี 7 เมษายน 2501 ได้สร้างหอประชุมต่อเติมจากอาคารแบบพิเศษหลังแรกและเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2502 เป็นต้นมา

31 สิงหาคม 2505 ทางอำเภอพระนครได้ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนเปิดเป็นศูนย์พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเยาวชนอำเภอพระนครขึ้น

1 มีนาคมา 2509 สภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปรับปรุงของกรุงเทพฯ - ธนบุรีหมดไปแต่โรงเรียนยังเป็นโรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาลกรุงเทพฯที่สงวนไว้สำหรับปรับปรุงทางวิชาการโดยสังกัดจังหวัดพระนคร

.. 2509 โรงเรียนเริ่มเข้าโครงการทดลองเลื่อนชั้นนักเรียนโดยสอบปลายปีเป็นบางชั้น(non – grade) คือ ชั้นประถม 1 , 2 และ 7

1 ตุลาคม 2516 โอนสังกัดจากกรุงเทพฯ ธนบุรีไปสังกัดส่วนกลาง กองการประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1 เมษายน 2520 เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ห้องเรียน แต่ปีต่อมาได้ยุบชั้นมัธยมตามคำสั่งกรมสามัญศึกษา เพราะเริ่มใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 คงเหลือการเรียนการสอนในระดับชั้น ป. 1 – . 6

15 กุมภาพันธ์ 2523 ศูนย์เยาวชนอำเภอพระนครได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่โรงเรียน วัดมหาธาตุ

1 ตุลาคม 2523 โอนสังกัดจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ปีการศึกษา 2524 เป็นโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรประถมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2525

ปีการศึกษา 2525 สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้ตั้งชื่อกลุ่มโรงเรียนใหม่ทั้ง 5 กลุ่มเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี กลุ่มที่ 3 ซึ่งโรงเรียนวัดชนะสงครามสังกัดอยู่นั้นได้ชื่อว่า กลุ่มสุโขทัย

ปีงบประมาณ 2527 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง แบบ 424 (ดัดแปลง) ของกรมสามัญศึกษาจำนวน 15 ห้องเรียนแทนที่อาคารเรียนแบบ 004 และเรือนคหกรรม (ปัจจุบันเป็นอาคาร 2 )

ปีงบประมาณ 2528 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้อนุมัติให้ก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 602 – 2525 จำนวน 10 ที่นั่ง

ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้ก่อสร้างห้องครัวใต้ถุนอาคาร 2 (แบบ 424 )

ปีการศึกษา 2532 ได้จัดทำสนามเด็กเล่นจำนวน 2 สนาม

ปีงบประมาณ 2536 ได้รับงบประมาณจาก สปช.ในการซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 1 สร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง ปรับปรุงเสาธง เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าอาคารเรียนหลังที่ 2 นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณซึ่งเป็นงบพัฒนาจังหวัดของ ส.. กรุงเทพฯ ทำการสร้างส้วมนักเรียนและจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ 2537 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดของ ส.. กรุงเทพฯในการสร้างส้วมนักเรียนแทนหลังเก่าอีก 1 หลัง สร้างรั้วคอนกรีตด้านข้างและด้านหลังโรงเรียน จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 1 ชุด รวมทั้งพัดลมโคจร เครื่องรับโทรทัศน์และชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุม นอกจากนั้นยังได้รับงบประมาณจาก สปช.เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสนามเอนกประสงค์ซึ่งใช้เป็นสนามกีฬาของโรงเรียน

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา จากชั้นเด็กเล็ก 1 ปี เป็นชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2

ปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดของ ส.. กรุงเทพฯ จัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ไว้เป็นรถโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดของ ส..กรุงเทพฯ ในการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 เครื่อง เครื่องปรับอากาศติดตั้งในห้องผู้อำนวยการโรงเรียนห้องธุรการ และห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายวีดิโอพร้อมอุปกรณ์ และโทรทัศน์สีจำนวน 15 เครื่อง และยังได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลจำนวน 300,000 บาทเพื่อจัดซื้อจัดทำโทรทัศน์ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการศึกษาในโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดของ ส.. กรุงเทพฯในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศติดตั้งในห้องโสตทัศนูปกรณ์จำนวน 2 เครื่อง และชุดเครื่องเสียงจำนวน 1 ชุด

ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณจาก สปช. จัดทำห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา

ปี 2544 ได้รับเงินบริจาคจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 175,000 บาท

ปี 2544 ได้รับเกียรติบัตรโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติขยายผล รุ่นที่ 1 ของกระทรวง การต่างประเทศร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2545 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์จากงานกฐินพระราชทานวัดชนะสงคราม ประจำปี 2545 จากสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1 ชุด

ปี 2545 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2546 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนจัดทอดผ้าป่าการศึกษาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 170,700 บาท

ปี 2547 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์จากงานกฐินพระราชทานวัดชนะสงคราม ประจำปี 2547 จำนวน 10 เครื่อง

ปี 2548 ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ของโครงการจำนวน 27 เครื่อง ในปีนี้ได้ติดตั้งจานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2549 ปรับปรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด ทำโครงการคณิตคิดเร็วส่งรายการภาคเช้าทุกวัน

ปี 2552 ทดลองใช้หลักสูตรแกนกลางปีพุทธศักราช 2551

 

ที่ตั้งและสภาพทั่วไป

 

โรงเรียนวัดชนะสงคราม ตั้งอยู่ที่เลขที่ 77/1 ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 022816931 โทรสาร 022820168 อยู่ในบริเวณวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ 25 ตารางวา เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกลุ่มสุโขทัย สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

สภาพชุมชน

โรงเรียนวัดชนะสงครามตั้งอยู่ในย่านบางลำพู สภาพชุมชนจัดเป็นชุมชนเมืองที่มีความเจริญมากแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร เป็นย่านการค้าที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประชากรในท้องถิ่นมีอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ สภาพของครอบครัวในชุมชนมีทั้งร่ำรวยและยากจนผสมผสานกัน ประชากรในท้องถิ่นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดที่สำคัญคือวัดชนะสงครามซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดชนะสงคราม มีสมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นเจ้าอาวาส และวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งคือวัดบวรนิเวศเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนี้ยังมีประชาชนส่วนหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามซึ่งอยู่รวมกันในบริเวณตรอกสุเหร่าบางลำพู

 

คำขวัญของโรงเรียน

รักเกียรติ มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

 

เจตนารมณ์ของการกำหนดคำขวัญของโรงเรียนไว้เช่นนี้ก็เพื่อเป็นจุดเน้นในการให้การศึกษา

อบรมแก่นักเรียน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีระเบียบวินัยในตนเอง รักการเรียนรู้ มีกริยามารยาทงดงามเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปขุนศึกสะพายดาบคู่นั่งคุกเข่าด้านหนึ่งลงจด พื้น อีกด้านหนึ่งตั้งขึ้น ประนมมือทั้งสองอยู่ระหว่างอก อันมีที่มาจากการที่รัชกาลที่ 1 พระราชทานนามวัดชนะสงครามเนื่องจากทรงชนะศึกพม่าถึง 3 ครั้ง ใน พ.. 2328, 2329 และ 2330 โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในวัดจึงได้นำชื่ออันเป็นมงคลนี้มาเป็นชื่อของโรงเรียน ขุนศึกซึ่งเป็นทหารกล้าได้ออกสู้รบในสงครามอย่างกล้าหาญ สละชีพปกป้องพื้นปฐพีต่อสู้ข้าศึกศัตรูจนได้รับชัยชนะ ด้วยนิมิตหมายนี้ โรงเรียนจึงใช้รูปขุนศึกเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน อันหมายถึง การอุทิศกาย ใจ ที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ แม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวง

 

 

 

 

 

 

อักษรย่อของโรงเรียน

 

โรงเรียนวัดชนะสงครามใช้อักษรย่อว่า ...” ซึ่งย่อมาจาก สามัญวัดชนะสงคราม

 

สีประจำโรงเรียน

 

เทา - ชมพู

สีเทา หมายถึง สมอง , ความคิด

สีชมพู หมายถึง ความดี ความสดชื่น ความสุข

สีประจำโรงเรียน เทา ชมพูมีความหมายว่า การคิดดี พูดดี และทำดี นำมาซึ่งความสุข