ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนัยรัตน์ สืบสุนทรธัญรัฐ
ครูผู้ทรงคุณค่า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4