ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางณภาภัช พยัตวิภู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายต่อยศ นาคะนาท
ครูผู้ช่วย