ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเอกกมล เลิศลิมปิยะรัตน์
ครูอัตราจ้าง