กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6