ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นาวสาวนินันญา อ่อนอินทร์

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย