การศึกษาพิเศษ

นางนิติญา จันทร์ตรี
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางดรุณี มีสอาด
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวขนิษฐา ภักดี
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ