ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางสาวนิติญา ภูครองหิน
พนักงานราชการ

นางดรุณี มีสอาด
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวขนิษฐา ภักดี
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ