ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์
ครู
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวนิติญา ภูครองหิน
ครู

นางดรุณี มีสอาด
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ

นางสาวขนิษฐา ภักดี
พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ