ผู้มีอุปการะคุณ อุปถัมภ์โรงเรียน
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ♦️คุณญาดา พรเพชรรัมภา คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนข้าวสารและคณะ♦️ ♦️คุณศรีสุภา เคลือบมาศ ♦️ ♦️คุณสุพัฒตรา ทวดพิทักษ์ ♦️ ♦️ครูนัยรัตน์ สืบสุนทรธัญรัฐ♦️ ♦️ครูเจนจิรา สิทธิดำรง♦️ ♦️ครูเสาวนีย์ ไกรสงคราม♦️ ♦️พ.ต.อ.
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,15:03   อ่าน 115 ครั้ง