ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คู่มือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดชนะสงคราม ในช่วงโควิด19 48489
แบบคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.69 KB 48557
ใบขอย้ายนักเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.76 KB 48400
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 48577
สรุปพฤติกรรมนักเรียนการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.65 KB 48279
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 48378
ปกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 403.07 KB 48384
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 48339
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 48249
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 48464
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 48351
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48482
>เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาปฐมวัย 48261
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 48495
สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.38 KB 48355
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48270
รายชื่อเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.05 KB 48180
ปกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 397.72 KB 48177
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.27 KB 48378
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.79 KB 48299
แบบบันทึก นักเรียนมาสาย ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 406.56 KB 48313
แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2558 48335
สรุปมาตรฐาน 2558 48603
เอกสารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 48377
แบบประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 226.5 KB 48843
แบบประเมินพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 57041
คำสั่งปฏิบัติงาน ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.84 KB 48417
แบบเขียนรายงาน ประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.15 KB 48272
หนังสือขออนุมัติ จัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 48474
แผนการสอนลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 772.5 KB 48668
แผนการสอนลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 48667
โครงการโรงเรียนทำนาพึ่งพาตนเอง 48167
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๑๑/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.39 KB 48589
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.18 KB 48293
การสำรวจข้อคิดเห็นของครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแนวทางการแก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 48641
คู่มือครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 768.09 KB 48437
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 48597
ประวัติส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 48219
บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.61 KB 48414