ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คู่มือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดชนะสงคราม ในช่วงโควิด19 48488
แบบคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.69 KB 48556
ใบขอย้ายนักเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.76 KB 48399
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 48573
สรุปพฤติกรรมนักเรียนการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.65 KB 48276
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 48374
ปกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 403.07 KB 48383
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 48338
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 48248
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 48463
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 48350
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 48481
>เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาปฐมวัย 48260
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 48494
สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.38 KB 48352
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 48267
รายชื่อเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.05 KB 48179
ปกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 397.72 KB 48176
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.27 KB 48377
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.79 KB 48297
แบบบันทึก นักเรียนมาสาย ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 406.56 KB 48311
แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2558 48334
สรุปมาตรฐาน 2558 48602
เอกสารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 48375
แบบประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 226.5 KB 48842
แบบประเมินพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 57040
คำสั่งปฏิบัติงาน ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.84 KB 48416
แบบเขียนรายงาน ประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.15 KB 48271
หนังสือขออนุมัติ จัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 48473
แผนการสอนลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 772.5 KB 48667
แผนการสอนลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 48666
โครงการโรงเรียนทำนาพึ่งพาตนเอง 48165
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๑๑/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.39 KB 48588
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.18 KB 48292
การสำรวจข้อคิดเห็นของครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแนวทางการแก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 48640
คู่มือครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 768.09 KB 48436
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 48595
ประวัติส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 48217
บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.61 KB 48413