ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดชนะสงคราม ในช่วงโควิด19 93658
แบบคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.69 KB 93659
ใบขอย้ายนักเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.76 KB 93662
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 93775
สรุปพฤติกรรมนักเรียนการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.65 KB 93757
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 93771
ปกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 403.07 KB 93784
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 93751
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 93753
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 93909
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 95613
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 96506
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาปฐมวัย 93765
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 93782
สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.38 KB 93773
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 93814
รายชื่อเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.05 KB 93794
ปกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 397.72 KB 93819
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.27 KB 93850
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.79 KB 93818
แบบบันทึก นักเรียนมาสาย ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 406.56 KB 93803
แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2558 93793
สรุปมาตรฐาน 2558 93794
เอกสารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 93803
แบบประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 226.5 KB 93823
แบบประเมินพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 103772
คำสั่งปฏิบัติงาน ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.84 KB 95272
แบบเขียนรายงาน ประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.15 KB 93845
หนังสือขออนุมัติ จัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 94470
แผนการสอนลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 772.5 KB 97693
แผนการสอนลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 141188
โครงการโรงเรียนทำนาพึ่งพาตนเอง 93947
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๑๑/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.39 KB 95882
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.18 KB 97350
การสำรวจข้อคิดเห็นของครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแนวทางการแก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 97835
คู่มือครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 768.09 KB 94021
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 94154
ประวัติส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 94068
บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.61 KB 94345