ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดชนะสงคราม ในช่วงโควิด19 33668
แบบคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.69 KB 33669
ใบขอย้ายนักเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.76 KB 33673
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 33786
สรุปพฤติกรรมนักเรียนการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.65 KB 33769
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 33784
ปกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 403.07 KB 33800
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 33760
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 33763
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 33932
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 35623
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 36604
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาปฐมวัย 33774
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 33792
สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.38 KB 33782
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 33826
รายชื่อเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.05 KB 33809
ปกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 397.72 KB 33830
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.27 KB 33860
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.79 KB 33828
แบบบันทึก นักเรียนมาสาย ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 406.56 KB 33812
แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2558 33802
สรุปมาตรฐาน 2558 33803
เอกสารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 33814
แบบประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 226.5 KB 33834
แบบประเมินพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 43934
คำสั่งปฏิบัติงาน ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.84 KB 35283
แบบเขียนรายงาน ประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.15 KB 33855
หนังสือขออนุมัติ จัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 34479
แผนการสอนลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 772.5 KB 37711
แผนการสอนลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 31214
โครงการโรงเรียนทำนาพึ่งพาตนเอง 33957
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๑๑/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.39 KB 35894
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.18 KB 37544
การสำรวจข้อคิดเห็นของครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแนวทางการแก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 37847
คู่มือครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 768.09 KB 34030
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 34164
ประวัติส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 34077
บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.61 KB 34355