ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายนามผู้มีอุปการคุณ ๒๕๕๕
รายนามผู้มีอุปการคุณ ๒๕๕๕

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา โรงเรียนวัดชนะสงคราม

ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ภาคเรียนที่ ๑

ที่

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ – สกุล

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

๑.

๒๘/มี.ค./๕๕

 คุณพิมพา   เธียรนรเศรษฐี

๕,๐๐๐ -

 

๒.

๒๑/พ.ค./๕๕

 คุณจักรกฤษ      วัฒนกิจ 

๕,๐๐๐ -

 

๓.

๒๒/พ.ค./๕๕

 วัดชนะสงคราม

๓๐,๐๐๐ -

 

๔.

๑๔/มิ.ย./๕๕

 มูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย

  พ.ต.อ.สมเดช – คุณพรรณี  เลิศสมผล

  คุณสำอาง      เภาสูตร

๑๐,๐๐๐ -

๔๐,๐๐๐ –

๕,๐๐๐ -

 

๕.

๑๒/ก.ค./๕๕

 คุณกัณฑิมา  คิดการดี

 ศิษย์เก่าราชวินิต รุ่น ๘

 

๕,๐๐๐ –

๑๓,๙๐๐ -