รายนามผู้มีอุปการคุณ ๒๕๕๔
รายนามผู้มีอุปการคุณ
รายนามผู้มีอุปการคุณสนับสนุนเงินการศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑. เงินสนับสนุนการศึกษาจากวัดชนะสงครามฯ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ทุนการศึกษาสงเคราะห์วัดชนะสงครามและผู้มีจิตเมตตา ๑๙๔,๘๐๐ บาท

๓. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔. พ.ต.อ.สมเดช – คุณพรรณี เลิศสมผล ๑๖๗,๓๒๐ บาท

๕. คุณอังคณา พัฒนผลไพบูลย์ ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. ร้าน SJ.SILVER (คุณยุคล-คุณแสงจันทร์ เอี่ยมสระศรี) ๕,๐๐๐ บาท

๗. คุณมงคล ธนปิยนนท์ ๑๐,๐๐๐ บาท

๘. บริษัทยูนิคอร์นซิลเวอร์ จำกัด ๑๐,๐๐๐ บาท

๙. คุณวิสุทธิ์ กิตติรวีโชติ ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๐. ทุนการศึกษาสงเคราะห์วัดสามพระยา ๕,๐๐๐ บาท

๑๑. ทุนการศึกษามูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัย ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๒. ผู้อำนวยการสุวรรณา เอมประดิษฐ์ ๒,๐๐๐ บาท

๑๓. ครอบครัวสมุนไพรบุษบง ๘๕๐ บาท

๑๔. คุณชนันพร ไตรภูธร ๘๕๐ บาท

๑๕. โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ(ข้าวสาร ๑,๕๐๐ กิโลกรัม) ๓,๐๐๐ บาท

๑๖. คุณครูณฐนนท์ รัตนวิจารณ์ ๒๗,๑๐๐ บาท

๑๗. คุณสมชาติ ทองเย็น ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘.คุณครูณภาภัช พยัตวิภู ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๙. แห่เทียนจำนำพรรษา ๒๔,๒๙๓ บาท


รายนามผู้มีอุปการคุณสนับสนุนเงินการศึกษาโรงเรียนวัดชนะสงคราม

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑. คุณนวลพรรณ ล่ำซำ ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ผู้กำกับฯ สมเดช – คุณพรรณี เลิศสมผล ๑๗,๕๐๐ บาท

๓. ผู้อำนวยการนวลอนงค์ อินทุดม ๑๕,๐๐๐ บาท

๔. พระครูสุนทรอรรถรส เจ้าคณะ ๑๒ วัดชนะสงครามฯ ๑๔,๐๖๐ บาท

๕. คุณอังคณา พัฒนผลไพบูลย์ ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ วัดชนะสงครามฯ ทุนการศึกษา ๕,๓๐๐ บาท

๗. พระปริยัตสุธี วัดชนะสงครามฯ ๒,๐๐๐ บาท

๘. พระเมธีวราลงกรณ์ เจ้าคณะ ๖ วัดชนะสงครามฯ ๑,๗๐๐ บาท

๙. คุณปรเมศร์ จันทร์ไทย ๑,๐๐๐ บาท


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.58 KB