ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระราชรัตนสุธี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ตัวแทนจาก : วัดชนะสงคราม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี เลิศสมผล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถาศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสุภา เคลือบมาศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-2780049/02-2819323
ชื่อ-นามสกุล : แม่ชีจำเนียร แสงสิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ อาศรมรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูทัศน์ ธรรมิภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล ธนปิยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกวัฒน์ ทิมมาศย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางภารดี คำมา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม
เบอร์โทร :
อีเมล์ :