ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุนการศึกษา

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุนการศึกษา

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุนการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0