ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสวัสดิการโรงเรียน

นายต่อยศ นาคะนาท
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ

นางดรุณี มีสอาด

นางสาวขนิษฐา ภักดี

นางสาวรจนา โพธิ์รส

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ