ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสวัสดิการโรงเรียน

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนินันญา อ่อนอินทร์
พนักงานราชการ

นางสาวอุไรพร จันสุข
ครู คศ.1

นางดรุณี มีสอาด

นางพัชรี สืบสุนทรธัญรัฐ

นางสาวขนิษฐา ภักดี

นางสาวรจนา โพธิ์รส

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย