ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานโภชนาการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1
หัวหน้างานโภชนาการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2

นางจันสี จันทรังษี

นางจันดา บุญเลิศ