ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิติญา ภูครองหิน
พนักงานราชการ

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย

นางปาณิสรา เดมขุนทด