ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสัมพันธ์ชุมชน

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย

นายมาโนช ต๋าอ่อน