ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2

นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์
พนักงานราชการ

นางปาณิสรา เดมขุนทด

นายพิศิษฐ์ เพ็งศรี