ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี

ผอ.ภารดี ผางสง่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้างานแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1

นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์
พนักงานราชการ

นางธนพร บุญประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย