ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี

ผอ.ภารดี ผางสง่า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้างานแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2

นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์
พนักงานราชการ

นายต่อยศ นาคะนาท
ครู คศ.1

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย