ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานพัสดุ

นายนวพันธุ์ จุฬจัมบก
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุไรพร จันสุข
ครู คศ.1
หัวหน้างานพัสดุ