ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางธนพร บุญประสิทธิ์
งานแนะแนว
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายณัฐพล ยินดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวปุณฑริกา ฤดีกิจดำรง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายเทวนนท์ บัวแย้ม
ครูผู้ช่วย