ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารการจัดการเรียนรู้

นางกานต์กันต์ แก้วพรายตา
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารการจัดการเรียนรู้

นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวภาส์สิณี กิติเจริญนันท์
พนักงานราชการ

นางเสาวนีย์ ไกรสงคราม
ครู คศ.2