ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์วิทย์ แสงทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2558 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม.1 ครู
ปัจจุบัน พ.ศ.2559 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล