ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (อ่าน 401) 10 ก.ย. 62
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม (อ่าน 378) 10 ก.ย. 62
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน (อ่าน 374) 10 ก.ย. 62
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต (อ่าน 379) 10 ก.ย. 62
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 330) 10 ก.ย. 62
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม (อ่าน 107) 10 ก.ย. 62
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ (อ่าน 126) 10 ก.ย. 62
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี (อ่าน 127) 10 ก.ย. 62
O40 : รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส (อ่าน 147) 10 ก.ย. 62
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี (อ่าน 150) 10 ก.ย. 62
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (อ่าน 147) 10 ก.ย. 62
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต (อ่าน 134) 10 ก.ย. 62
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี (อ่าน 138) 10 ก.ย. 62
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (อ่าน 152) 10 ก.ย. 62
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (อ่าน 139) 10 ก.ย. 62
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (อ่าน 125) 10 ก.ย. 62
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ่าน 132) 10 ก.ย. 62
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี (อ่าน 404) 10 ก.ย. 62
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต (อ่าน 130) 10 ก.ย. 62
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ่าน 128) 10 ก.ย. 62
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี (อ่าน 120) 10 ก.ย. 62
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล (อ่าน 131) 10 ก.ย. 62
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 105) 10 ก.ย. 62
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล (อ่าน 127) 10 ก.ย. 62
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี (อ่าน 124) 10 ก.ย. 62
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน (อ่าน 125) 10 ก.ย. 62
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (อ่าน 127) 10 ก.ย. 62
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ (อ่าน 118) 10 ก.ย. 62
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (อ่าน 105) 10 ก.ย. 62
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส (อ่าน 104) 10 ก.ย. 62
O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (อ่าน 119) 10 ก.ย. 62
O17 : E–Service (อ่าน 127) 10 ก.ย. 62
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ (อ่าน 118) 10 ก.ย. 62
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (อ่าน 113) 10 ก.ย. 62
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ่าน 125) 10 ก.ย. 62
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ่าน 114) 10 ก.ย. 62
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ่าน 120) 10 ก.ย. 62
O11 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รายไตรมาส (อ่าน 121) 10 ก.ย. 62
O10: แผนปฏิบัติราชการประจำปี (อ่าน 111) 10 ก.ย. 62
O9 : Social Network (อ่าน 118) 10 ก.ย. 62