ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทำบุญวันมาฆบูชา 2562

ทำบุญวันมาฆบูชา 2562

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
พระมหาประเสริฐ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหวิหารนำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์. ฟังเทศน์ ทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 
____________________________
"วันมาฆบูชา" ขึ้น15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต เป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรมแก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆปุรณมี

โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,22:34   อ่าน 723 ครั้ง