ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 73
สรุปพฤติกรรมนักเรียนการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.65 KB 53
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 58
ปกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 403.07 KB 72
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 50
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 47
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 116
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 513
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 724
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาปฐมวัย 68
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 81
สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.38 KB 80
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 100
รายชื่อเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.05 KB 96
ปกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 397.72 KB 102
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.27 KB 133
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.79 KB 101
แบบบันทึก นักเรียนมาสาย ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 406.56 KB 93
แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2558 97
สรุปมาตรฐาน 2558 96
เอกสารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 106
แบบประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 226.5 KB 123
แบบประเมินพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 4002
คำสั่งปฏิบัติงาน ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.84 KB 1573
แบบเขียนรายงาน ประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.15 KB 155
หนังสือขออนุมัติ จัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 752
แผนการสอนลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 772.5 KB 2547
แผนการสอนลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 40244
โครงการโรงเรียนทำนาพึ่งพาตนเอง 259
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๑๑/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.39 KB 2166
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.18 KB 1169
การสำรวจข้อคิดเห็นของครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแนวทางการแก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 3828
คู่มือครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 768.09 KB 325
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 439
ประวัติส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 362
บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.61 KB 638