ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดชนะสงคราม ในช่วงโควิด19 67
แบบคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.69 KB 67
ใบขอย้ายนักเรียน2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.76 KB 68
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 182
สรุปพฤติกรรมนักเรียนการเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.65 KB 161
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 135.5 KB 173
ปกเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 403.07 KB 189
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 158
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 157
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 282
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 1205
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 2417
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาขาปฐมวัย 169
บันทึกข้อความรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 187
สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.38 KB 179
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 213
รายชื่อเยี่ยมบ้าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.05 KB 191
ปกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 397.72 KB 220
รายชื่อนักเรียน อนุบาล 3 ขวบ ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.27 KB 238
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.79 KB 220
แบบบันทึก นักเรียนมาสาย ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 406.56 KB 207
แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 2558 196
สรุปมาตรฐาน 2558 201
เอกสารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 141 KB 208
แบบประเมินครูผู้ช่วย Word Document ขนาดไฟล์ 226.5 KB 231
แบบประเมินพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 148.5 KB 8050
คำสั่งปฏิบัติงาน ๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 393.84 KB 1680
แบบเขียนรายงาน ประชุม อบรม สัมมนา Word Document ขนาดไฟล์ 42.15 KB 246
หนังสือขออนุมัติ จัดซื้อ-จัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.87 KB 869
แผนการสอนลูกเสือสำรอง Word Document ขนาดไฟล์ 772.5 KB 2710
แผนการสอนลูกเสือสามัญ Word Document ขนาดไฟล์ 222 KB 44464
โครงการโรงเรียนทำนาพึ่งพาตนเอง 353
รายงานการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๑๑/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 519.39 KB 2280
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ - ๒/๒๕๕๕ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.18 KB 2784
การสำรวจข้อคิดเห็นของครูเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแนวทางการแก้ปัญหา Word Document ขนาดไฟล์ 132.5 KB 4093
คู่มือครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 768.09 KB 422
งานระบบดูแลนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 556
ประวัติส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 470
บทคัดย่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.61 KB 744