ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
พรรคซื่อสัตย์ คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ประธานนักเรียน

                       เด็กหญิงเกศรา   ละรอกน้ำ
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                        ตำแหน่ง ประธานนักเรียน

รองประธานนักเรียน
                            เด็กชายปรินทร   ชัยลักษณ์
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                      ตำแหน่ง รองประธานนักเรียน
กรรมการ
                         เด็กชายอติรุจ   แจ่มใส
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                            ตำแหน่ง กรรมการ  
กรรมการ
                       เด็กหญิงญารินดา    แดงสี
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                            ตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการ
                       เด็กหญิงอชิรญา    ศรีสังข์
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                            ตำแหน่ง กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
                     เด็กชายพัชรพล   ภิรมย์ภักดี
                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                   ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ